Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky Pinkhead.eu platia pre nákup v internetovom obchode www.pinkhead.eu. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.pinkhead.eu je MR shop, s.r.o. Družstevná 532/4, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 52 461 564 DIČ: 2121045982, zapísané v OR, Okr. súd BA 1, oddiel S.R.O., vložka č. 138509/B

Bankové spojenie: Fio banka Číslo účtu v tvare IBAN: SK94 8330 0000 0026 0166 8187

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami pinkhead.eu zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami pinkhead.eu zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

Kupujúci je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 108/2000 Z. z. sa pod pojmom spotrebiteľ rozumie fyzická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

E-shopom je počítačový systém, ktorý je umiestnený v sieti internet s verejným prístupom. Tovar alebo služba sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

3. Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovaroch sú konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

4. Objednávka

a) Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope. Pre správne a korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované kontakty a taktiež vybrať si možnosti dopravy a spôsob platby. b) Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou. c) Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

5. Platobné podmienky

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: a) Dobierka - platíte v hotovosti priamo kuriérovi, na pošte, alebo poštovému doručovateľovi pri preberaní tovaru b) Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo FIO banke. Po pripísaní platby na účet Vám tovar, ktorý je skladom bude ihneď odoslaný. Tovar, ktorý je na objednávku, bude prijatím Vašej platby pre Vás objednaný. O odoslaní tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu.

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom: a) Slovenskej pošty

7. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

V rámci SR a) Slovenská pošta s Dobierkou – 3,60 eur b) Slovenská pošta s Bankovým prevodom – 2,60 eur V rámci ČR a) Slovenská pošta s Dobierkou – 5,50 eur b) Slovenská pošta s Bankovým prevodom – 4,00 eur

8. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav: a) zľavu z ceny za registráciu do e-shopu, b) zľavu za opakovaný nákup, c) zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu, d) poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

9. Prevod vlastníckeho práva

a) Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho prechádza až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku. b) Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

10. Storno objednávky

a) Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 12 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku a to písomnou formou (mailom). b) Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov.

11. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu

a) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 108/2000 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji podľa § 12 právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dni odo dňa prevzatia tovaru, následne má ďalších 14 na vrátenie tovaru Predajca je potom povinný vrátiť kúpnu cenu za tovar do 14 dní od odstúpenia, ak mu ho spotrebiteľ vrátil, príp. preukázal doklad o odoslaní. b) Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, aby podal písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho. Spotrebiteľ po oznámení o odstúpení od zmluvy musí zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, spolu so všetkou dokumentáciou – originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. Odporúčame, aby si kupujúci vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Po prijatí tovaru spolu so všetkou dokumentáciou a formulárom po uznaní práva, spotrebiteľovi vrátime peňažné prostriedky najneskôr do 15 dní od dňa odstúpenia od zmluvy spôsobom vyznačeným vo formulári. Zároveň s tovarom odporúčame zaslať aj formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy.

12. Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. Kupujúci je povinný: a) prevziať objednaný tovar, b) zaplatiť za tovar dohodnutú sumu predávajúcemu, c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní Predávajúci je povinný: a)dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, b)spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru

13. Ochrana osobných údajov

a) Kupujúci vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky. b) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok c) Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov d) Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné boli vymazané z databázy

14. Záverečné ustanovenia

a) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim. b) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailových správ. c) Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. d) Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka súhlasil s týmito obchodnými podmienkami a zároveň tým potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi v celom rozsahu.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 3. 9. 2019.